26 مرداد 1401
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸

روز دوم برگزاری هفتمین جشنواره فیلم شهر-2

عکاس: سحر قریب