11 خرداد 1402
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸

نمایش خداحافظ دختر شیرازی در سومین روز جشنواره

عکاس: سحر قریب