4 مهر 1399
|
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸

نمایش خداحافظ دختر شیرازی در سومین روز جشنواره

عکاس: سحر قریب