12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۸

نمایش خداحافظ دختر شیرازی در سومین روز جشنواره

عکاس: سحر قریب