11 خرداد 1402
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸

نمایش نگاه خیره در چهارمین روز جشنواره

عکاس: سحر قریب