28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

گزارش روز اول ششمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: سحر قریب