28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نشست آسیب شناسی تبلیغات در سینمای ایران

عکاس: سحر قریب