28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

گزارش روز سوم ششمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: سحر قریب