28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه خلاقیت در کارگردانی شهری-فابریزیو کتانی

عکاس: سحر قریب