28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه بازیگری در انیمیشن- حمید سهرابی

عکاس: سحر قریب